<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ytterligere utsettelse for nedbetaling av skatte- og avgiftskrav

Skrevet av Bård Hansen 20.11.20 11:20

Det har som følge av koronapandemien vært mulig å søke om utsettelse for skatte- og avgiftskrav frem til 31.12.20. Det er nå enighet på Stortinget om at betalingen av de utsatte kravene kan gjøres i 6 avdrag fra 01.04.21. I tillegg er ordningen med å søke utsettelse av forlenget til 28.02.21. Dette vil gi en langt mykere overgang for bedrifter med hardt presset likviditet.

Skatteetaten har mottatt over 16 000 søknader om betalingsutsettelser og innvilget 14 000 av disse. Finansdepartementet har anslått at utestående vil være ca. 6 mrd ved utgangen av 2020. Det er disse kravene som nå kan betales i avdrag.

Når den opprinnelige ordningen med betalingsutsettelse utløp 31.12.20 har utgangspunktet vært at de som ikke kunne betale kravene måtte søke om utsettelse etter de alminnelige reglene etter skattebetalingslovens § 15. Det ville ført til at svært mange ikke hadde fått videre utsettelse.

Finansdepartementet skriver i proposisjonen: “For mange bedrifter kan den kommende tiden bli svært krevende. Det må fortsatt unngås at ellers bærekraftige bedrifter unødig slås konkurs. Samtidig må en unngå at ikke levedyktige bedrifter holdes kunstig i live, noe som ville hindre nødvendig omstilling

Les også: Automatisk purring gir bedre likviditet →  

Ordningen med søknad om utsettelse er forlenget fra 31.12.20 til 28.02.21. Det betyr at man kan søke om utsettelse for betaling av bl.a. MVA og arbeidsgiveravgift frem til 28.02.21.

Betaling av de utsatte kravene gjøres gjennom en nedbetalingsordning hvor nedbetalingen skal gjøres i 6 like avdrag. Første avdrag er 01.04.21. Betales ikke avdragene til rett tid, vil ordningen bortfalle og ordinær innkreving bli iverksatt. Det er derfor svært viktig at avdragene blir betalt til riktig tid.

Forskriften lyder slik:Den som er gitt betalingsutsettelse til 28. februar 2021, kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 1. april til 1. september 2021. Skattedirektoratet fastsetter nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag etter første punktum opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.”

Frem til 31.12.20 løper det forsinkelsesrente på 6 % på det utsatte kravene. Fra og med 01.01.21 vil ordinær forsinkelsesrente bli benyttet. For øyeblikket er denne på 8 %. Årsaken til den høye renten er at skyldner ikke skal prioritere å betale andre krav før skatte- og avgiftskravene.

Les også: Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette →

Bård Hansen

Skrevet av Bård Hansen

Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.