<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Tips til bedrifter i nedgangstider

Skrevet av Bård Hansen 07.12.20 13:02

Den vedvarende nedstengingen av samfunnet i forbindelse med koronautbruddet har fått store konsekvenser for norsk næringsliv. Hele bransjer sliter med omsetningssvikt. I en slik situasjon er det viktig å gjøre konkrete tiltak for å sikre den videre driften. 

Bedriftsledere er ifølge målinger gjort av NHO mer pessimistiske til fremtiden nå enn under oljekrisen i 2015-2016. Regjeringen har lagt frem en rekke støtteordninger både direkte økonomisk, men også i form av betalingsutsettelser for skatt og arbeidsgiveravgift. For mange har dette vært med å sikre driften for selskapet, men samtidig er det viktig å ha tett oppfølging av driften for å sikre sunn drift i nedgangstider.

Regnskapet som styringsverktøy

Aktiv bruk av regnskapet er en nøkkel til bedre økonomisk kontroll. Først og fremst er det derfor viktig å sikre gode rutiner rundt bilagshåndtering. For å få det til er det en forutsetning at samarbeidet og dialogen mellom kunde og regnskapsfører, samt at interne rutiner knyttet til mottak av bilag fungerer godt. Når gode rutiner er på plass, kan tiden brukes på analyser i stedet for å samle og sortere bilag. Ved å ha gode rutiner for bilagshåndtering sikrer man at regnskapet til en hver tid er oppdatert. Et oppdatert regnskap er en forutsetning for å kunne ta gode og raske beslutninger når markedet svinger. Dette har vi sett tydelig nå i forbindelse med korona pandemien, hvor det også har vært en forutsetning med oppdatert regnskap for å kunne søke om støtte gjennom de ulike tiltakspakkene som myndighetene har gjort tilgjengelig. 

Å ha et oppdatert regnskap, med gode og tydelige rapporter, er svært viktig for å kunne ta gode avgjørelser, særlig i nedgangstider. Vi i Value hjelper deg gjerne med å skreddersy rapporter og velge ut de nøkkeltallene som er mest relevant for din bedrift å følge med på.

Kundeoppfølging

Mange webbaserte økonomisystem tilbyr integrasjoner av purre og inkassoløsninger. Dette kan være en effektiv og rimelig måte å følge opp utestående. Systemene kan konfigureres til å sende ut betalingspåminnelser automatisk eller gi deg rapporter når nye påminnelser er klar for utsendelse. 

Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver enkelt kunde individuelt. Det bør koste å betale for sent. Oppdater avtaler med klausuler om renter og gebyrer ved for sen betaling. Ta eventuelt en telefon til sene betalere, og ikke gjennomfør nye salg til kunder som ikke gjør opp for seg. Er likviditeten stram kan factoring være et alternativ, men det har også en kostnadsside.

Hold deg oppdatert på kundene dine. Vurder om det er nødvendig å foreta kontroll av betalingsevnen via et kredittinformasjonsbyrå for den enkelte kunde. F.eks tilbyr Bisnode nå fire ukers vederlagsfri kredittsjekk.

| Les også: Automatisk purring gir bedre likviditet →

Kostnadsreduksjon 

Få full oversikt over faste utgifter og vurder om du kan foreta kostnadsreduksjoner som øker inntjeningen. Forsikre deg om at du ikke betaler for produkter eller tjenester som du ikke har bruk for. Start med de største utgiftene som leieutgifter og ansatte. Er det for eksempel mulig å få redusert husleie i en periode? Ved bortfall av arbeidsoppgaver eller oppdrag kan det kanskje være nødvendig å permittere noen ansatte? Merk at de ansatte har kortere oppsigelsestid under permittering, slik at det kan være fare for å miste ansatte på kort varsel.

Se videre på mindre kostnader og kutt der det er mulig. Se gjennom regnskapet ditt sammenlignet med forrige år, og klikk deg ned på bilagsnivå. Betaler du for ting du ikke har nytte av lenger? Har du husket å melde ut ansatte som har sluttet fra pensjonsordningen? Betaler du forsikring for eiendeler du ikke har? Si opp det du ikke trenger. 

Se på prosjektregnskapene dine. Hvilke prosjekter tjener du penger på og hvilke taper du på? Se gjennom tjenestene dine og vurder om de er riktig priset i forhold til kostnadene du har med å produsere de, men vær forsiktig med å gjøre kostnadskutt som reduserer kvaliteten på produktet ditt. 

| Les også: Ytterligere utsettelse for nedbetaling av skatte- og avgiftskrav →

Unngå unødvendige innkjøp

Få oversikt over planlagte innkjøp og vurder om noen av disse kan utsettes eller stanses. Sett opp prioriteringer for hva som er helt nødvendig og hva som er mindre eller ikke nødvendig. Investeringer som ikke haster bør utsettes. Ta kontakt med leverandørene dine og finn frem til gode løsninger sammen med de. Undersøk samtidig om det er mulig å oppnå billigere innkjøp hos andre leverandører. Tiden er inne for å sjekke om innkjøpsbetingelsene hos faste leverandører er konkurransedyktige.

Lån, leasing og annen kreditt

Snakk med banker og eventuelle andre faste kreditorer og spør om mulighetene for forlenget kredittid, avdragsfrihet, økte lånerammer og bedre rentevilkår. I tiltakspakke fra Regjeringen er det øremerket midler som bankene kan låne ut til næringslivet. Vurder om dette kan være aktuelt å benytte for din bedrift. Du finner mer informasjon om dette her. Undersøk om det er mulig å forlenge kredittiden hos leverandørene dine. 

Investeringer

For noen bedrifter kan det være riktig å satse og foreta investeringer også i nedgangstider, slik at bedriftene er godt posisjonert når utviklingen snur. I nedgangstider bør man imidlertid være særlig påpasselig med at alle investeringer som ikke gir umiddelbar avkastning utsettes.

Investering i intern utvikling kan også være aktuelt. Innovasjon Norge yter tilskudd til utviklingsprosjekter. Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? Da kan du få støtte fra Innovasjon Norge. Ta kontakt med oss dersom du lurer på om din bedrift kvalifiserer for noen av støtteordningene! Les mer her.

Bård Hansen

Skrevet av Bård Hansen

Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.