<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Styrets ansvar ved søknad om kontantstøtte

Skrevet av Bård Hansen 20.04.20 11:51

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet, og mange bedrifter vil benytte seg av muligheten til å søke om støtte. Både autorisert regnskapsfører, revisor, styreleder, innehaver og daglig leder kan sende inn søknaden på vegne av selskapet, men før søknaden kan sendes inn er det viktig å kontrollere at alle opplysningene i søknaden er korrekte. Her bør styret komme på banen.

Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og er således det beste instansen til å vurdere om selskapet er levedyktig og berettiget til å motta kompensasjon fra støtteordningen. Ved innsendelse av søknad er det viktig at styret påser at opplysningene i søknaden er fullstendige og riktige. Det skal ikke legges ved dokumentasjon i søknaden når den sendes inn, men man må kunne legge frem dokumentasjonen i ettertid hvis Skatteetaten spør om det. Myndighetene har opplyst om at det vil slås hardt ned på bedrifter som sender inn søknader med uriktige opplysninger. Styret bør derfor gjennomgå opplysningene som skal sendes inn og protokollføre at disse er gjennomgått og godkjent av styret. Videre bør styret forsikre seg om at administrasjonen utarbeider gode rutiner for å dokumentere hvordan pengene ble brukt, og at de ble brukt i tråd med vilkårene for kompensasjonsordningen.

Bård Hansen

Skrevet av Bård Hansen

Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.