<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Slik søker du om lån gjennom den statlige garantiordningen for bedrifter

Skrevet av Bjørn Roland 31.03.20 14:27

Stortinget har vedtatt lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Lån under denne ordningen kan innvilges frem til 31.12.20.

Intensjonen med ordningen er å senke kravet om sikkerhet, da ordningen er innrettet slik at den avlaster bankenes risiko ved at staten garanterer for store deler av lånet. Slik ordningen er lagt opp, vil imidlertid bankenes rom for å bruke skjønn være stort, både i vurderingen av hvilke bedrifter som skal få garantilån, og på hvilke vilkår lånene skal ytes.

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Disse kan søke:

 • Selskap som har færre enn 250 ansatte.
 • Selskap med omsetning på mindre enn 50 millioner euro pr. år.
 • Selskap som ikke har vært i økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019. (Mer enn 50% av aksjekapitalen tapt eller bedriften er begjært konkurs eller oppfylte kravene til å bli slått konkurs)
 • Det må ikke være gitt avslag på lånesøknad den siste tiden før koronaepidemien.
 • Selskapet må kunne forventes å være lønnsomt under normale markedsforhold, altså når virkningene av krisen har gitt seg.
 • Det er årsakssammenheng mellom utfordringer med likviditeten og koronaepidemien.
 • Selskapet ikke har tilgang til lån fra andre finansforetak til dekning av utgifter og investeringer for å sikre videre drift.
 • Låntaker skal ikke betale ut utbytte for 2019 eller i lånets løpetid.

Hvor mye kan hvert selskap låne?

Hvert selskap kan låne maksimalt to ganger lønnskostnaden (inkl. sosiale avgifter og kosntader til innleie) eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019. Lånet må være for å dekke selskapets likviditetsbehov som følge av koronaepidemien. Samlet utlån under ordningen kan ikke overstige 50 millioner pr. selskap.

Hva er vilkårene for lånene?

 • Lånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån. 
 • Lånene skal ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon. Dette innebærer blant annet at bankene ikke kan fastsette en høyere rente på disse lånene enn renten ville ha vært under ordinære omstendigheter.
 • Låntaker må, i tillegg til rente til banken, betale en garantiprovisjon til staten. Det er forventet at denne vil være 0,5 %.
 • Nedbetalingstiden er maksimalt 3 år. Flere banker tilbyr avdragsfrihet de første månedene.

|Les også: Gratis hjelp til å navigere i krisepakkejungelsen

Hvilken dokumentasjon trenger man for søknaden?

De ulike bankene oppgir forskjellige dokumentasjonskrav. De vanligste er:

 • Årsregnskapet for 2019 (eller foreløpig utkast til dette om det ikke er levert/revidert ennå)
 • Likviditetsbudsjett for neste 6 mnd.
 • Oversikt over kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt.
 • Dokumentert årsakssammenheng mellom behov for likviditet og virusutbruddet.
 • Beskrivelse av hva finansieringen skal dekke.

Som regnskapsfører kan Value bistå selskapet med å lage de modeller og dokumenter som banken krever.

Hvordan søke om lån?

Ta kontakt med banken din! Noen banker, som DNB, har elektroniske søknader man fyller ut i nettbanken. Andre banker har mer manuell behandling. Regnskapsfører kan bistå ved behov.

Bjørn Roland

Skrevet av Bjørn Roland

Bjørn er siviløkonom og partner i Value. Han har mer enn 15 års fartstid i ledende stillinger i bransjen. Bjørn er tidligere grunder og leder av AccountOnIt og direktør i PwC