<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Forlengelse og utvidelse av lånegarantiordningen

Skrevet av Bjørn Roland 02.12.20 14:15

Lånegarantiordningen er utvidet til å gjelde til 30.06.21. Nedbetalingstiden kan være opptil 6 år, med 3 års avdragsfrihet. Dette gjelder for både lån som allerede er innvilget, og nye lån. Lønnsomhetsvilkåret er oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt.

Intensjonen med ordningen er å senke kravet om sikkerhet, da ordningen er innrettet slik at den avlaster bankenes risiko ved at staten garanterer for store deler av lånet. Slik ordningen er lagt opp, vil imidlertid bankenes rom for å bruke skjønn være stort, både i vurderingen av hvilke bedrifter som skal få garantilån, og på hvilke vilkår lånene skal ytes.

Les også: Ytterligere utsettelse for nedbetaling av skatte- og avgiftskrav →

Disse kan søke:

 • Selskap som har færre enn 250 ansatte.
 • Selskap med omsetning på mindre enn 50 millioner euro pr. år.
 • Selskap som ikke har vært i økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019.
 • Det må ikke være gitt avslag på lånesøknad den siste tiden før koronaepidemien.
 • Selskapet må kunne forventes å være lønnsomt under normale markedsforhold, altså når virkningene av krisen har gitt seg. Det er opp til banken å vurdere dette. I følge forskriften er vilkåret oppfylt når årsregnskapet for 2019 viser positivt resultat etter skatt.
 • Det er årsakssammenheng mellom utfordringer med likviditeten og koronaepidemien.
 • Selskape som ikke har tilgang til lån fra andre finansforetak til dekning av utgifter og investeringer for å sikre videre drift.

Hvor mye kan hvert selskap låne?

Hvert selskap kan låne det laveste av følgende 2 alternativer:

 1. To ganger lønnskostnaden (inkl. sosiale avgifter og kostnader til innleie) eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019.
 2. 50 millioner for SMB eller 150 millioner for andre bedrifter.


Les også: Automatisk purring gir bedre likviditet →  

Hva er vilkårene for lånene?

 • Lånet kan ikke benyttes til refinansiering eller innfrielse av eksisterende lån. 
 • Lånene skal ha samme betingelser som et tilsvarende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en normal markedssituasjon. Dette innebærer blant annet at bankene ikke kan fastsette en høyere rente på disse lånene enn renten ville ha vært under ordinære omstendigheter.
 • Låntaker må, i tillegg til rente til banken, betale en garantiprovisjon til staten. Provisjonen er 0,5 % for år de første 3 årene og øker i årene etter det.
 • Nedbetalingstiden er maksimalt 6 år.
 • Banken kan innvilge avdragsfrihet i inntil 36 måneder

Hvilken dokumentasjon trenger man for søknaden?

De ulike bankene oppgir forskjellige dokumentasjonskrav. De vanligste er:

 • Årsregnskapet for 2019.
 • Likviditetsbudsjett for neste 6 mnd.
 • Oversikt over kostnadsreduserende tiltak som er iverksatt.
 • Dokumentert årsakssammenheng mellom behov for likviditet og virusutbruddet.
 • Beskrivelse av hva finansieringen skal dekke.

Som regnskapsfører kan Value bistå selskapet med å lage de modeller og dokumenter som banken krever.

Hvordan søke om lån?

Ta kontakt med banken din! Noen banker, som DNB, har elektroniske søknader man fyller ut i nettbanken. Andre banker har mer manuell behandling. Regnskapsfører kan bistå ved behov.

Bjørn Roland

Skrevet av Bjørn Roland

Bjørn er siviløkonom og partner i Value. Han har mer enn 15 års fartstid i ledende stillinger i bransjen. Bjørn er tidligere grunder og leder av AccountOnIt og direktør i PwC