<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ofte stilte spørsmål: Permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså 23.06.20 07:58

De siste ukene har det kommet flere nye vedtak og endringer i regler for permitteringer og omsorgsdager, og det kan være vanskelig å holde oversikt. Vi har samlet opp noen spørsmål som mange lurer på og svart på disse her!

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Omsorgsdager

Kan man benytte omsorgsdager selv om skoler og barnehager begynner å åpne igjen, dersom man av hensyn til smittevern for eget barn ikke ønsker å sende dem tilbake ennå?

Barnehagene og skolene skal åpnes delvis fra 20. og 27. april med nødvendige smitteverntiltak på plass. Det kan allikevel være noen barn som bør holdes helt eller delvis hjemme i en periode av særlige smittevernhensyn. Det kan for eksempel være at barnet har en kronisk sykdom som gjør at barnet er særlig sårbart. Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronaepidemien. Les hele pressemeldingen fra regjeringen vedr. dette her.

Hvilken dokumentasjon trenger jeg å levere til regnskapsføreren min for å få refundert tid som ansatte har brukt på omsorg for barn pga stengt skole/bhg?

Arbeidsgiver må normalt dekke omsorgspenger til arbeidstaker (arbeidsgiverperiode) i 10 dager, og vil kunne kreve refusjon fra NAV for de dagene som overstiger 10. Endringene i forbindelse med korona innebærer at arbeidsgiverperioden nå reduseres til 3 dager. For å søke refusjon for omsorgsdager utover de 3 første dagene må du sende en oversikt til regnskapsfører som viser antallet dager den ansatte har benyttet seg av omsorgspermisjon. 

Hvordan søker man om refusjon for omsorgsdager fra NAV? 

F.o.m dag 4 med omsorgspermisjon er det mulig å søke refusjon fra NAV her.

For at skjemaet skal komme raskt frem til de som skal behandle saken, taster du inn arbeidstakers fødselsnummer og sender søknaden sammen med førsteside-arket. 

NAV må behandle kravene manuelt og det vil derfor ta noe tid før lønnen blir refundert. For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber NAV om at arbeidsgivere: 

  • Så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger
  • Holder oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås  

Hvor mange omsorgsdager har jeg rett på?

Stortinget vedtok 19.06.20 at omsorgspengeperioden nullstilles fra 1. juli, og at alle foreldre dermed får en ny helårskvote for andre halvår i 2020. Det ble også vedtatt at arbeidsgiverperioden som ble satt ned til 3 dager ifm korona blir justert opp igjen til 10 dager. 

Permittering 

Varsel om permittering

Hvor mange dager før permitteringene må de ansatte varsles? 

Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstakerne på forhånd om permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) er varselfristen 2 dager. Varslingsperioden regnes pr kalenderdager (kan falle på helg), ikke planlagte arbeidsdager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. Som hovedregel kan man si at for de virksomhetene som nå opplever at det blir en gradvis reduksjon i arbeidsmengden, vil det fortsatt være 14 dagers varslingsfrist som gjelder. De som derimot brått opplever at arbeidet forsvinner, uten at de har mulighet til å områ seg, vil kunne benytte seg av muligheten for 2 dagers varslingsfrist.

NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Pensjonsforsikring 

Hva skjer med OTP/pensjonsforsikring/oppsparing av pensjon når ansatte permitteres? 

For ansatte som er eller blir permittert som følge av driftsinnskrenkninger med videre, er hovedregelen at disse ikke skal være med i pensjonsordningen i permitteringsperioden. Her må imidlertid hver bedrift sjekke sine pensjonsavtaler for hva som er gjeldende. 

Delvis permittering

En ansatt som er delvis permittert må tas tilbake i arbeid én uke. Går det bra? 

Arbeidstakere kan utføre arbeid i permitteringstiden. Dette må ikke strekke seg utover 6 uker. Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som ny permitteringsperiode. Arbeidstakeren må gi informasjon til NAV via meldekort om antall timer han/hun har arbeidet.

Jeg trenger å utvide en deltids permittering, hva gjør jeg?

Permitteringsgraden kan utvides etter at permitteringen har startet, og uten at lønnspliktdagene påvirkes. Du bør imidlertid sende ut nytt varsel til den ansatte før utvidelsen av permitteringen

| Les også: Tips til arbeidsgivere ifm korona

Lønn/dagpenger/sykepenger

Hva er retningslinjene for dagpenger for arbeidstakere som har vært ansatt mindre enn 6 måneder? 

Den ansatte har rett på dagpenger selv om den har vært ansatt mindre enn 6 måneder. 

Hvor mange dager må arbeidsgiver betale ut full lønn ved permitteringer som følge av koronaviruset? 

Med virkning fra 20.03 må arbeidsgiver betale full lønn 2 dager. Staten betaler deretter 18 dager full lønn (opp til 6G), så arbeidstaker mottar til sammen 20 dager full lønn, opp til 6G. Etter de 20 første dagene går arbeidstaker over på dagpenger fra NAV (80% av lønn opp til 3G og 62,4% mellom 3-6G).

Loven har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder f.o.m dagen den ble vedtatt. Dersom man permitterte ansatte f.eks 16.03.2020 må man betale lønn alle dagene frem til vedtaket, og så tar NAV over f.o.m 20.03. 

Stortinget har 16.06.20 vedtatt endringer i permitteringslønnsloven, i form av oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19. Perioden arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en ny permittering, økes til 10 dager fra 1. september 2020, og den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode på 2 dager oppheves samtidig.

Hva skjer når vi permitterer lavtlønnede arbeidstakere? 

Lav inntekt (under 3G) får 80% dekning etter de 20 dagene med full lønn. Selvstendig næringsdrivende får dekket 80% av gj.snitt inntekt de siste tre årene. Lønn over 0,75G gir grunnlag for dagpenger. 

Hvilken dokumentasjon trenger jeg å levere til regnskapsfører for å få refundert sykdom/mistanke om sykdom knyttet til korona?

NAV har vanligvis et krav om legeerklæring for å akseptere sykemelding. Når NAV nå betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, må de fravike kravet om legeerklæring og godta egenmelding for å akseptere sykemelding. Det betyr at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager, og være trygg på at NAV vil refundere sykepengene uten krav om legeerklæring. Arbeidsgivere oppfordres derfor til å akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden når arbeidstakere som er syke/i karantene ikke har behov for legehjelp.

For å få refundert sykdom/mistanke om sykdom knyttet til korona må du levere en oversikt til din regnskapsfører over perioden/antall dager de ansatte var syke. 

En arbeidstaker har to arbeidsgivere og blir permittert hos den ene. Hvordan blir det med retten til dagpenger? 

Hvis en arbeidstaker har eksempelvis 50% stilling hos en arb.giver og 50% hos en annen arb.giver.  Vedkommende og blir permittert 50% hos den ene arbeidsgiveren. Han vil da totalt ha 100% stilling, og den totale arbeidsmengden vil kun være redusert med 25%. Krav for redusert arbeidstid for å ha rett på dagpenger er minimum 40% , og har ikke vil da ikke ha krav på dagpenger.  

Sykemelding ved permittering

Vi har permittert alle ansatte, men vi har ansatte som er i langtidssykefravær og i foreldrepermisjon. Må vi permittere disse også?

Nei. Disse har en ytelse fra NAV og fortsetter med den så lenge det er avtalt/så lenge man har gyldig sykemelding. Dersom bedriften forskutterer ytelsen og ikke lenger ser seg i stand til det må det sendes inn Inntektsskjema med endring til NAV, som angir at ytelsen skal utbetales direkte til den ansatt etter en gitt dato. Her må man imidlertid være oppmerksom på hva slags avtale man har i personalhåndboken eller har gjort direkte med den ansatte: Har man en avtale om f eks dekke gapet mellom 6G og den ansattes normale lønn så kan man ikke uten videre gå bort i fra denne avtalen. Man kan derimot sende permitteringsvarsel, slik at varslingsdagene løper under fraværet og at lønnspliktdagene inntrer når den ansatte kommer tilbake i arbeid.

Må man fremlegge sykemelding for å få utbetalt sykedager ved fravær fra jobb grunnet korona eller mistanke om korona? 

Nei. I forbindelse med korona godtar NAV søknader om sykepenger med utgangspunkt i egenmelding. Dette for å avlaste legevakter og legekontor i denne perioden. 

Nyansatte/kommende nyansatte

Hvis en må permittere nyansatte (som ikke har startet ennå, men som skal starte) når må man varsle, når løper varslingsperioden og når inntreffer 2 dagers lønnsplikt?

Det er en god ide å ta kontakt med den nye ansatte og informere om situasjonen. Det blir en dårlig start på arbeidsforholdet dersom situasjonen først gjøres kjent på dag 1, og man skaper rom for flere løsninger ved å ta kontakt tidlig. 

Det er mulig å permittere fra dag 1. Permitteringsvarsel kan gis før arbeidsforholdet har startet, slik at man oppnår en varslingsperiode på 2 dager. Lønnsplikt kan dermed inntre på dag 1 av arbeidsforholdet. Dersom den nyansatte har inntektsgrunnlag fra tidligere arbeidsforhold vil hun/han trolig ha rett på dagpenger under permittering. Senere oppstart av arbeidsforholdet er også en løsning som kan avtales. 

Ved oppsigelse (etter at jobben formelt er tiltrådt) gjelder vanlige oppsigelsesregler. Man må anta at den nyansatte vil kreve kompensasjon dersom man går bort fra den skriftlige ansettelsesavtalen ved å utsette starttidspunkt eller at arbeidsgiver går bort i fra avtalen om ansettelse før stillingen er tiltrådt. 

Annet ifm permittering

Kan vi permittere ansatte i påsken? Vil de da få dagpenger? 

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, men NAV kan gi unntak fra denne særregelen. Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Regjeringen opplyser derfor i pressemelding 23.03.20 at særregelen oppheves slik at permitterte får dagpenger i påsken. Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig. Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Vi fikk pålegg fra myndighetene om å stenge bedriften som følge av koronaviruset og har ingen jobb å tilby de ansatte. Bør vi si opp de ansatte eller permittere?

Dersom man forventer å komme tilbake til normale forhold  når det gis mulighet for å åpne igjen så er permittering en god løsning. Ved permittering består arbeidsforholdet. Ved oppsigelse avsluttes arbeidsforholdet etter utløpet av oppsigelsestiden. Antas nedgangen i ordremengden å være tidsbegrenset/midlertidig, er trolig permittering rett virkemiddel. Om du ikke ser muligheten for oppgang i løpet av ca 1/2 år, vil oppsigelse trolig være rett virkemiddel. 

Ved oppsigelse vil den kostnadsmessige effekten først komme når oppsigelsestiden til den enkelte har utløpt. Ved permittering kommer besparelsen raskere, normalt etter utløpet av arbeidsgiverperioden (lønnspliktdagene). Ved oppsigelse er det større sannsynlighet for at vi må i gang med ny ansettelsesprosess når oppdragsmengden øker igjen. Oppsagte personer har normalt ingen plikt til å komme tilbake når de har gått ut oppsigelsestiden, selv om de ofte har fortrinnsrett ved nye tilsettinger. Under permittering består imidlertid arbeidsforholdet og en permittert har derfor rett og plikt til å fortsette arbeidet når oppdragsmengden øker, normalt med 1-2 dagers varsel.

Er det mulig at arbeidsgiver kompenserer for gapet mellom dagpenger og faktisk lønn, for arbeidstakere som har høy kompetanse? Bakgrunnen for spørsmålet er at vi ønsker å beholde permitterte ansatte med spesialkompetanse til bedriften går som normalt igjen. Under permittering er oppsigelsestiden for den ansatte redusert til 14 dager. Da vil det sannsynligvis være aktører i markedet som er ivrige med å kontakte potensielle nye medarbeidere for å innhente kompetanse uten å gå veien om lang oppsigelsestid.

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å betale ut noe under permitteringen, det vil gi avkortning i dagpengene. Det er altså ingen mulighet til å kompensere lønn så lenge de er permittert. Det er imidlertid ikke noe forbud mot å gjøre en avtale om en fremtidig utbetaling, en bonus for å bli værende i selskapet eller tilsvarende. NAV har også nå sagt at dette er noe de vil se nærmere på, og at de bedrifter som vurderer å utbetale ekstra kompensasjon under permitteringen kan kontakte NAV for nærmere info. 

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen, og utgjør for tiden hele avdelingen der. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.