<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

De viktigste reglene for permittering & omsorgsdager

Skrevet av Andrea Misje Renså 01.03.21 11:16

Med de vedvarende strenge tiltakene i samfunnet og gjentatte perioder med full nedstenging er det stadig behov for permitteringer i bedriftene som rammes. Mange er pålagt hjemmekontor, og rødt nivå i skoler og barnehager medfører at flere barn må være mer hjemme eller ha hjemmeskole. Her finner du en oppsummering av hvilke regler som gjelder for permittering og omsorgsdager.

Permittering

Reglene for permittering har endret seg gjennom det siste året, men mye har nå gått tilbake til opprinnelig regelverk. Under finner du en oppsummering av hvilke regler som gjelder nå. Du finner også utfyllende informasjon om dette på NAV sine sider.

 • Varsling: Arbeidstakere som permitteres skal normalt varsles 14 dager på forhånd, eller 2 dager før ved uforutsette hendelser. NAV har tidligere uttalt at de ikke vil overprøve bruken av forkortet varslingsfrist når permitteringen er som følger av korona pandemien, og det samme vil trolig gjelde nå. Full nedstenging på så kort varsel må være å regne for uforutsett hendelse.

Varselet må inneholde disse opplysningene:

  • Navnet til den som blir permittert 
  • Årsaken til permitteringen (herunder begrunnelse for varselfristen)
  • Permitteringsgraden, helt eller delvis (prosenten)
  • Fra hvilken dag (dato) permitteringen iverksettes
  • Når lønnspliktdagene løper (dato)
  • Sannsynlig permitteringsperiode (om mulig)
  • Varselet må dateres
  • Det må fremgå om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen? (JA/NEI)
  • Den permittertes stillingsstørrelse
  • Ansettelsesdato for den permitterte

Last ned mal for varsel om permittering → 

 • Lønnsplikt: Arbeidsgiver har 10 arbeidsdager med lønnsplikt før den ansatte kan motta dagpenger.

 • Delvis permittering: Ved delvis permittering må arbeidstaker være minst 50% permittert for å ha rett på å motta dagpenger. NB! Regjeringen har også innført midlertidig endring i regler for dagpenger (gjelder frem til 1. oktober) hvor kravet til arbeidstidsreduksjon for å få dagpenger er endret fra minst 50% til minst 40%.

Regjeringen har utvidet permitteringsordningen til 1. oktober 2021. Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren og sommeren har dermed muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. oktober (t.o.m 30. september). Dette betinger at arbeidsgiver betaler ut lønn i arbeidsgiverperiode II. Arbeidsperiode II skulle egentlig starte 01.03, men stortinget har fattet vedtak om å utsette dette til 01.06. Det var opprinnelig en begrensning på en total permitteringsperiode på 52 uker (lønnspliktperiode 1 + 2 og 49 uker permittering uten lønn), men nå kan arbeidstakere være permitterte til 1. oktober 2021 selv om de overstiger en total permitteringsperiode på 52 uker.

Se også NAV's veiviser for permittering.

Kompensasjonsordning

Virksomhetene som blir stengt, eller får redusert aktivitet, vil kunne få dekket noen av sine faste utgifter etter kompensasjonsordningen om omsetningsfallet er større enn 30 %.

Les mer om ordningen her.

Omsorgsdager 

Rødt nivå i skoler og barnehager kan medføre at foreldre må være hjemme fra jobb, eller har problemer med å jobbe effektivt hjemmefra siden barna også er hjemme. Her er reglene som gjelder for omsorgsdager:  

Dette gjelder til 31. desember 2021:

 • Antall omsorgsdager dobles
 • Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til 30. juni 2021:

 • Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernshensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronaepidemien. Hvis både barn og foreldre er friske og ingen er i ekstra utsatte risikogrupper har man ikke rett til omsorgspenger dersom man allikevel holder barna hjemme.

Omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. For 2020 vil det si barn som er født i 2008, for 2021 barn som er født i 2009. 

Søk refusjon 

Arbeidsgiver kan søke om refusjon for utbetalt lønn for omsorgsdager ved å sende digital inntektsmelding til NAV. 

 • For fravær i perioden 16. mars 2020 til 31. desember 2020 kan du søke om refusjon 9 måneder tilbake i tid. Eksempel: Hvis du skal søke refusjon for en periode i november 2020, må du sende denne til NAV senest i august 2021.
 • For fravær i perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 er fristen for å søke om refusjon 3 måneder tilbake i tid. Eksempel: Hvis du skal søke refusjon for en periode i januar 2021, må du sende denne til NAV senest i april 2021.

NAV refunderer full lønn (opp til 6G) etter arbeidsgiverperioden på 10 dager. 

Det er opp til arbeidsgiver å bestemme om den vil godkjenne bruken av omsorgsdager ved enkelttimer eller halve dager.

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.