<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Pensjon fra første krone

Skrevet av Andrea Misje Renså 24.02.21 11:15

Regjeringen og Fremskrittspartiet er enig i hovedprinsippene for en pensjonsopptjening som gjelder fra første krone i private ordninger for opptjening av pensjon. For å gi næringslivet mulighet til å tilpasse seg de endrede pensjonsforpliktelsene, vil ikke endringen bli pålagt arbeidsgiver før i 2023.

Etter vedtaket ber Stortinget regjeringen «fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023». Videre bes regjeringen «vurdere midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet». Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 19.03.21.

Les også: Tips til bedrifter i nedgangstider

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver? 

Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor er i dag lagt opp slik at man har rett på pensjon først etter å ha tjent 1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1G). Det innebærer at de fleste arbeidsgivere sparer pensjon kun for utbetalinger over 1G. Pr 01.03.2021 tilsvarer 1G 101 351 kr. Ved innføring av de nye reglene vil ansatte tjene pensjon fra første krone, og pensjonskostnaden vil da øke med 2027 kr pr ansatte ved minstesats for pensjonssparing 2%, forutsatt at den ansatte tjener mer enn 1G.

Endringen krever en lovendring som må behandles i Stortinget. Regjeringen har foreslått endringen til å gjelde fra 01.01.23.

Dersom lovendringen godkjennes vil det innebære at:

  • De som jobber mindre enn 20 prosent av en stilling skal få pensjon fra bedriften de jobber for.
  • De som tjener mindre enn 101.351 kroner i året skal få pensjon fra bedriften de jobber for.
  • De som er under 20 år gamle skal få pensjon fra bedriften de jobber for.
  • Alle som tjener mer enn 101.351 kroner i året vil få utbetalt pensjon fra første krone. Ikke bare for lønnen de får etter at de har tjent 101.351 kroner.

Les også: Har du kontroll på ferieplanen i din bedrift? 

Økte kostnader for arbeidsgiver

Innføringen av ordningen vil føre til økte kostnader for arbeidsgiver. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet arbeidsgiver innbetaler til OTP ordningen for de ansatte. Norge har et system med differensiert arbeidsgiveravgift, med den mest vanlige arbeidsgiveravgift satsen er 14,1%.

Minstesats for pensjonssparing er 2 %. Maksimumsatsen er 7 % (for lønn opp til 7,1G). Om vi forutsetter at den ansatte har en årlig lønn mer enn 1G vil ekstrakostnaden for arbeidsgiver bli som følger, forutsatt at 1 G tilsvarer 101 351 kroner:

OTP Ekstra pensjon  AGA Ekstra kostnad
2 % 2 027 286 2 313
3 % 3 041 429 3 469
4 %  4 054 572 4 626 
5 %  5 068 715  5 782
6 %  6 081 857 6 938
7 %  7 095 1 000 8 095

 

 

 

 

 

 

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.