<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Pensjon fra første krone

Skrevet av Andrea Misje Renså 05.01.22 11:00

Stortinget har gjort endringer i lov om pensjonssparing. Dette innebærer blant annet at det innføres krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.

Fra og med 1. januar 2022 har stortinget vedtatt endring i reglene rundt pensjonssparing. Det innføres krav om at alle private tjenestepensjonsordninger skal spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone (for lønn opp til 12G). I tillegg oppheves minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningene, og aldersgrensen settes ned til 13 år. 

Finansdepartementet har gitt 6 måneder frist for bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) til å tilpasse pensjonsordningen til de nye reglene. Siste frist er 30. juni 2022. 

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver? 

Innføringen av ordningen vil føre til økte kostnader for arbeidsgiver. Pensjon fra første krone vil gi en kostnadsøkning på 2027 kr pr ansatte ved minstesats for pensjonssparing (2%). Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet arbeidsgiver innbetaler til OTP ordningen for de ansatte. 

Minstesats for pensjonssparing er 2 %. Maks satsen er 7 % (for lønn opp til 7,1G). Om vi forutsetter at den ansatte har en årlig lønn mer enn 1G vil ekstrakostnaden for arbeidsgiver bli som følger, forutsatt at 1 G tilsvarer 101 351 kroner:

OTP Ekstra pensjon  AGA Ekstra kostnad
2 % 2 027 286 2 313
3 % 3 041 429 3 469
4 %  4 054 572 4 626 
5 %  5 068 715  5 782
6 %  6 081 857 6 938
7 %  7 095 1 000 8 095

 

 

 

 


Slik tilpasser du deg de nye reglene 

For å tilpasse tjenestepensjonsordningen din til de nye reglene må du ta kontakt med leverandør for bedriftens pensjonssparing og be om at avtalen endres i henhold til det nye lovverket. 

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-ansvarlig i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse.