<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Nye tjenester fra Innovasjon Norge

Skrevet av Merete Skårland 17.04.20 12:03

Innovasjon Norge lanserte 15.04 to nye tjenester: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd for små og mellomstore bedrifter og Tilskudd til kommersialisering – fase 2 for oppstartsbedrifter. 

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 

Ekstraordinært innovasjonstilskudd er en helt ny ordning som hovedsakelig er rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskuddet har en ramme på 2 mrd. og skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter. En rekke aktiviteter som under eksisterende ordninger ikke kan inngå som grunnlag for støtte, kan vurderes som grunnlag for finansiering under Ekstraordinært Innovasjonstilskudd.

Hvem kan søke?

Målgruppen for innovasjonstilskudd er hovedsakelig innovative bedrifter med vekstpotensial. Det er bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked.

Store bedrifter kan også motta tilskudd dersom:

  • Prosjektet knytter seg til miljø- og samfunnsutfordringer, der effekten av innovasjonen har en høy samfunnsmessig gevinst.
  • En liten bedrift er klassifisert som en stor på grunn av eierskap
  • En stor leverandørbedrift inngår et avtalefestet samarbeid med norske små og mellomstore leverandører om utviklingsarbeidet, og der dette gir betydelige positive ringvirkninger for SMB-leverandørene

Hvilke prosjekter kan få finansiering?

Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, en ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter vurderes som grunnlag for finansiering. Forutsetningen er at de skal bidra til at bedriften lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling: opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • Forstudier/-prosjekter
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå i innovasjonsprosjektet, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må derfor sendes før prosjektet igangsettes, men det er verdt å merke seg at innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig.

Hvor mye kan prosjektet støttes med?

Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag, ved å kombinere tilskudd og lån. Bidragene fra Innovasjon Norges er ment å være et supplement til bedriftens egne ressurser, eiere og andre finansieringskilder. Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket som krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. 

Tilskudd til kommersialisering – fase 2 

Dette er en ny tjeneste for oppstartsbedrifter hvor det stilles større krav enn til Kommersialiseringstilskudd - fase 1. For å få Tilskudd til kommersialisering - fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget. Gjennom dette tilskuddet kan du  få inntil 75 % av godkjente kostnader dekket med kommersialiseringstilskudd, begrenset oppad til kr 750 000. Du kan ikke ta med kostnader som allerede er påløpt.

Oppstartslån

Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner (10% kausjonskrav og 600.000 i egenkapital). Du får rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Samlet rentefri periode er på to år og seks måneder. 

Kombinasjon av tjenester

Oppstartsbedrifter kan nå motta både markedsavklaringstilskudd, tilskudd til kommersialisering - fase 1, tilskudd til kommersialisering - fase 2, samt oppstartlån. Maksimalt støttebeløp per prosjekt kan nå dermed økes fra 700 000 til 1,5 mill. kroner, fordi flere ordninger kan virke sammen.  

Lånevilkår 

Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Det kan som hovedregel innvilges ett års avdragsutsettelse. 

Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).  

Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn det som normalt kreves.  

Ved spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand for en uforpliktende samtale (om@qbird.no, tlf. 906 32 906).

Merete Skårland

Skrevet av Merete Skårland

Merete Skårland, daglig leder i Qbird AS, er jurist og statsautorisert revisor med mangeårig erfaring med komplekse problemstillinger under fagområdene selskapsrett, skatt og regnskap. Hun kan gjennom SUM Regnskap AS bistå ved omorganiseringer (omdanninger, fusjoner, fisjoner etc.) og andre selskapsrettslige, skatterettslige og regnskapsrettslige problemstillinger. Har du et oppdrag eller behov for bistand, tak kontakt med Merete, ms@qbird.no / 993 83 458