<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Skrevet av Andrea Misje Renså 15.04.20 14:46

Høy medarbeidertilfredshet fører til økt produktivitet, lavere turnover, lavere sykefravær og positiv branding. Ansatte som trives snakker positivt om arbeidsgiveren sin i sosiale sammenhenger og gleder seg til å gå på jobb. Høy medarbeidertilfredshet bidrar også til økt stolthet i leveransen hos den ansatte. For arbeidsgiver kan de positive ringvirkningene av økt tilfredshet hos de ansatte derfor føre til bedre resultater og økt vekst.

Dersom du ønsker større engasjement og en høyere grad av tilfredshet blant dine medarbeidere, er første steg å kartlegge hva som må forbedres. Et godt kartleggingsverktøy gir deg rapporter på alle drivere innen arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet. Typiske faktorer som påvirker trivsel og engasjement hos de ansatte kan være: kommunikasjonen på arbeidsplassen, relasjonen til nærmeste leder, hvorvidt de ansatte føler seg sett og om de knytter mening til jobben. 

Peakon er et slikt verktøy som sender ut undersøkelser til de ansatte for å kartlegge tilfredshet. Undersøkelsen kan tilrettelegges i stor grad med tanke på hyppighet. Det er også enkelt å legge til egne spørsmål både fast og midlertidig. Den ansatte skal besvare spørsmålene i undersøkelsen på en skala fra 1 til 10 - men får også mulighet til å legge inn kommentar på alle spørsmål. Respons fra de ansatte er helt anonymt. Ledelsen får tilgang på et dashboard som viser samlet engasjement-score for alle ansatte. I tillegg er det mulig å skille ut og se på ulike segmenter og grupperinger, for eksempel en region, et kontor, en aldersgruppe, m.fl. De ansatte kan legge inn kommentarer som ledelsen får tilgang til - og kan gi respons på. Selv ved respons og korrespondanse rundt en tilbakemelding vil den ansatte forbli anonym.

Vi anbefaler å gjennomføre undersøkelsene månedlig, med færre spørsmål per gang. Da får du en løpende temperaturmåling av tilfredsheten hos de ansatte. For at målingene skal forbli relevant er det viktig at ledelsen tar tilbakemeldinger på alvor. Det betyr ikke at alle innspill og tilbakemeldinger fra ansatte skal iverksettes, men de ansatte må få en opplevelse av at det de melder inn verdsettes. Medarbeidertilfredshet gir først og fremst mening på et mellommenneskelig plan, så dersom den ansatte opplever at tilbakemeldinger ikke følges opp vil responsen utebli og engasjementet synke. 

I forbindelse med den pågående pandemien har Peakon nå utviklet egne spørsmål knyttet til endringene som pandemien medfører for bedriftene. Spørsmålene vil tydeliggjøre hvordan de ansatte mener at ledelsen har håndtert krisen på vegne av bedriften, og kan være et utgangspunkt for justeringer i fortsettelsen.  “[Bedriften] responderer hensiktsmessig på COVID-19 pandemien”, “Jeg har regelmessig kommunikasjon med min leder”, “Jeg forstår endringene jeg må gjøre for å fortsette å arbeide effektivt under COVID-19 pandeminen”, “[Bedriften] oppmuntrer meg til å ta vare på mine nærmeste under COVID-19 pandemien.” 

Interessert i å vite mer om Peakon? Kontakt meg på e-post am@vacc.no for en uforpliktende prat!

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.