<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb

Skrevet av Andrea Misje Renså 17.09.20 09:55

Stortinget har vedtatt en ordning om lønnsstøtte til selskaper som tar egne permitterte ansatte tilbake i jobb. Formålet med den nye ordningen er å få permitterte tilbake i jobb og hindre at arbeidsledigheten blir værende på et høyt nivå i lang tid. Ordningen gjelder for juli og august 2020. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til også gjelde for oktober, november og desember.

Vilkår

Vilkår for å motta støtte for juli og august:

  • Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  • Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.
  • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020

Vilkår for å motta støtte for oktober, november og desember:

  • Den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.

Øvrige vilkår:

  • Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  • Selskapet må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.
  • Søkeren må utøve lovlig aktivitet.
  • Søkeren må ikke være under konkursbehandling.

Regjeringen har i sin pressemelding uttalt at det ikke er til hinder at den ansatte avvikler ferie i perioden det søkes støtte for.

Støttens størrelse

Selskaper som har et omsetningsfall på minst 30 % gis tilskudd med 15 000 kr per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.

For selskap som har hatt et omsetningsfall på mindre enn 30 prosent, beregnes tilskudd per måned per fulltidsansatt til 75 000 kroner multiplisert med prosentvis omsetningsfall fratrukket 10 prosentenheter.

For lærlinger begrenses støtten oppad til 10 000 kroner.

Beregning av omsetningsfall gjøres etter samme modell som ved kompensasjonsordningen. Regnskap Norge har laget en Excel modell for beregning av støtten. Denne kan lastes ned her.

Søknadsportal

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon om ordningen og innlevering av søknad. Portalen er forventet klar til å motta søknader fra og med oktober.

Offentliggjøring

Tilsvarende som ved kompensasjonsordningen og lån med statsgaranti så vil mottakere av tilskudd under denne ordningen bli offentliggjort. 

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.