<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Sjekk om din bedrift kvalifiserer for kontantstøtte

Skrevet av Martin Vikesland 18.05.20 13:43

Søknadsportalen for kontantstøtte er nå åpnet og tar imot søknader for mars og april. I denne artikkelen gjennomgår vi hvordan du søker og hvilke kriterier som ligger til grunn.

| Les også: Kompensasjonsordningen 2.0 (september 2020→)

Endringer i ordningen publisert 15.05

Det ble i en pressemelding 15.05 introdusert en rekke endringer i kompensasjonsordningen. Her følger det en oppsummering:

 • Hvert foretak kan motta gaver for inntil 3 000 kroner per måned, uten at det skal regnes som omsetning.
 • Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019.
 • Foretak som ble etablert mer enn ett år tidligere enn kalendermåneden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.
 • Egenandelen halveres fra 10 000 til 5 000 kroner.
 • For støttemånedene april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad
 • Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.
 • For foretak som søker om tilskudd for april 2020 og senere perioder, kan tilskuddsmyndigheten også gjøre tilgjengelig opplysninger om faktisk omsetning i januar og februar 2019 og faktisk omsetning i januar og februar 2020.
 • Sesongbedrifter vil fra og med mai få beregnet kompensasjonsbeløp slik at faste uunngåelige kostnader blir skalert med en såkalt "sesongfaktor". Denne nye beregningsmodellen blir tilgjengelig i juni når søknadsrunden for mai blir tilgjengelig.

Omsetningsfall

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med normalomsetningen samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smitteverntiltakene ble innført først 12. mars.
For å vurdere selskapets utvikling det siste året må det estimeres en normal omsetning. Dette gjøres ved å sammenligne jan/feb 2019 med jan/feb 2020 og finne den prosentvise endringen. Denne endringen blir så lagt til/trukket fra omsetningen for mars 2019 for å finne normalomsetningen for 2020. 

Eksempel normalomsetning
Økning i omsetning fra jan/feb 2019 til jan/feb 2020 er 20%.
Omsetningen i mars 2019 var 100 000. Normalomsetningen i mars 2020 blir da beregnet til 100 000 x 1,2 = 120 000 kr.


Foretak som er etablert mindre enn ett år tidligere enn den kalendermåned det søkes tilskudd for, eller som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen for ett år siden til sammenligningen, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet.

Eksempel omsetningsfall:
Faktisk omsetning i mars 2020 var 50 000. Normalomsetningen er beregnet til 120 000. Omsetningsfallet blir da 1 - (50 000/120 000) = 58 %


Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019. I praksis betyr det at det settes et tak på hvor stor økning / reduksjon et selskap kan ha fra 2019 til 2020. Et selskap som har mer enn femdobblet omsetningen fra 2019 til 2020 vil da få redusert støtte.

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Hvilke periode vil ordningen gjelde for?

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

Hvor mye støtte kan min bedrift få?

Det er to ulike modeller for å beregne hvor mye støtte en kan få. Hvilken modell man skal bruke avhenger av om bedriften er pålagt å stenge ned av staten, eller om selskapet ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen. Et selskap regnes som pålagt å stenge av staten om mer enn 50 % av aktiviteten i selskapet stammer fra et slik virksomhet.

Selskap som er pålagt å stenge:

Omsetningsfall (i %) x faste kostander x 90 % = Kontantstøtte.

Eksempel: En frisør er pålagt å stenge og har hatt 70 % omsetningsfall i mars. Frisøren har faste kostnader på 85 000 kr. Kontantstøtten blir da: 
70 % (omsetningsfall) x 85 000 kr (faste kostnader) x 90 % = 53 550 kr kontantstøtteSelskap som ikke er pålagt å stenge:

For selskap som ikke er pålagt å stenge er det noe lavere dekning (80 % vs 90 %), i tillegg er det en egenandel på de faste kostnadene. Egenandelen er 10 000 kr for mars og 5 000 kr for april og mai.

Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10 000) x 80 % = Kontantstøtte

Eksempel: En konsulentbedrift har fått redusert omsetningen sin med 35 % i mars. Selskapet har 100 000 i faste kostnader. Kontantstøtten blir da:
35 % (omsetningsfall) x (100 000 kr (faste kostnader) - 10 000 kr (egenandel)) x 80 % =  25 200 kontantstøtte

 

Value vil kunne bistå med å finne riktige tall og beregne hvor mye kontantstøtte ditt selskap kan motta.

Kvalifiserer bedriften for kontantstøtte - og hvor mye kan du forvente? Sjekk selv i vår kontantstøttekalkulator.

Begrensninger i tilskuddets størrelse
Om selskapet har oppfylt vilkårene for å søke kompensasjon vil følgende begrensninger i utbetalingen gjelde:

 • Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner.
 • Beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp mellom 30 millioner kroner og 80 millioner kroner vil beløpet avkortes 50 %.
 • Tilskudd kan ikke overstige det prosentvise omsetningsfallet multiplisert med summen av faste, uunngåelige kostnader og 1/12 av ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår. Dette innebærer i praksis at dersom 1/12 av underskuddet foregående år er minst like stort som summen av faste uunngåelige kostnader, blir det ikke noen utbetaling i det hele tatt. Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde gjennomsnittlig bedre månedsresultat enn i 2019.
 

Egne regler for konsern

For konsern der summen av samlet tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet vil overstige 30 millioner kroner, skal søknad for de enkelte selskapene i konsernet som søker om tilskudd under ordningen, skje samlet. Beløpsgrenser og avkortning anvendes på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.

Hva regnes som faste uunngåelige kostnader?

Departementet har i forskrift gitt nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader. Hele forskriften finner du her. Oppsummert gjelder det følgende:

 • Lokaler (næringslokaler).
 • Leasingleie av bil.
 • Lys og varme.
 • Offentlige avgifter til vann, avløp og renovasjon.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler.
 • Regnskap og revisjonshonorarer.
 • Elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd mv.)
 • Forsikring og avgift på transportmidler.
 • Fradragsberettigede kontingenter
 • Forsikringspremie
 • Rentekostnader på gjeld til bank fratrukket renteinntekter.
 • Særskilte kostnader for stell av dyr.

Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige. Eksempelvis om en del av forsikringen er knyttet til antall kjørte kilometer.

Endringer i de faste kostnadene

Kostnader som følge av avtale, som er inngått eller økt utover normal prisjustering etter 1. mars 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige. Eneste unntak fra dette er kostnader til regnskap og revisjon.

Periodisering

Riktig periodisering av både inntekter og kostnader, vil være avgjørende for å kunne beregne støtten korrekt. Value kan bidra med å kalkulere korrekt beløp.

Når kan vi søke om støtte?

Søknadsfristen for både mars, april og mai er 30.06.20

Hvordan kan vi søke?

Søknader om kontantstøtte sendes inn gjennom portalen på kompensasjonsordning.no 

Hvem kan sende inn søknaden på vegne av selskapet?

 • Autorisert regnskapsfører
 • Revisor
 • Styreleder
 • Innehaver
 • Daglig leder

Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at tallene er korrekt

Selskaper som søker om kontantstøtte må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Selskapet  skal uansett legge frem en slik bekreftelse når årsregnskapet for 2020 leveres.

Lovlig virksomhet

Foretak som driver innen rengjøring, bemanning, bedriftshelsetjeneste eller asbestfjerning skal være godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet. Kjøretøyverksteder skal være oppført i Statens vegvesens register. Elektrikervirksomheter skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Foretak skal ellers ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Vilkår for kunne å motta kontantstøtte

I tillegg til vilkårene om omsetningsfall er følgende vilkår nevnt i forskriften.

 • Foretaket må kunne dokumentere sin eierstruktur.
 • Skatter og avgifter som forfalt før 29.02.20 må være betalt.
 • Skattemelding og årsregnskap for 2018 må være levert (for selskaper som har plikt til å levere dette).
 • Personer med ledende roller i foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene.

Kvalifiserer bedriften for kontantstøtte - og hvor mye kan du forvente?

Offentliggjøring av mottakere for støtte

Opplysningene man gir i søknaden vil kunne offentliggjøres i søkbar form på internett. Dette inkluderer:

 • Tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer
 • Fylke
 • Næringskode
 • Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden
 • Faktisk omsetning for perioden
 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019
 • Utbetalt beløp og justeringsfaktor. 
 • Faktisk omsetning i jan/feb 2019.
 • Faktisk omsetning i jan/feb 2020.

Hvem kan ikke motta støtte gjennom denne ordningen?

 • Finansnæringen.
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper.
 • Foretak uten ansatte (må ha betalt ut lønn i februar eller mars 2020).
 • Foretak som er under konkursbehandling, er under avvikling, eller var insolvent jf. konkursloven § 61 før koronautbruddet.
 • Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv som formål.

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper