<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Korona: Tips til arbeidsgivere

Skrevet av Martin Vikesland 20.03.20 14:40

Vi i Value følger nøye med på utviklingen ifm Korona-viruset. Mange arbeidsgivere opplever at situasjonen er uoversiktlig, fremtidsutsiktene usikre, og det er rett og slett vanskelig å vite hva man skal, kan og bør gjøre som arbeidsgiver. Value har som mål å være din beste støttespiller. Vi er i dialog med flere av dere direkte, men her har vi samlet noen råd og tips som vi tror er nyttig for alle kundene våre. Ta kontakt med din kontaktperson hos oss for å diskutere din bedrift nærmere.

| Les også: Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye kontantstøtte din bedrift kan motta!

Permittering 
Korona-viruset kan anses som en uforutsett hendelse, og varslingsplikten ved permittering er derfor satt ned fra 14 dager til 2 dager. Det er fremdeles14 dagers varslingsfrist ved permittering som er hovedregelen. 2 dagers varslingsfrist kan bare brukes i helt spesielle situasjoner. For de virksomhetene som nå opplever at det blir en gradvis reduksjon i arbeidsmengden, vil det fortsatt være 14 dagers varslingsfrist som gjelder. De som derimot brått opplever at arbeidet forsvinner, uten at de har mulighet til å områ seg, vil kunne benytte seg av muligheten for 2 dagers varslingsfrist. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser. 

Grunnlaget for å permittere ansatte er uendret, men betalingsplikten i arbeidsgiverperioden er redusert fra 15 til 2 dager. Når arbeidstaker blir permittert betaler arbeidsgiver full lønn de første 2 dagene. Etter dette går arbeidstaker over på dagpenger fra NAV. Her får arbeidstaker full lønn de neste 18 dagene. Etter dette blir utbetalingene redusert til 80% av lønn opp til 3G og 62,4 prosent av lønnen mellom 3G-6G. Den ansatte har selv ansvaret for å søke om dagpenger hos NAV. Ventedagene for dagpenger for de som permitteres er i forbindelse med Korona epidemien opphevet. Det vil si at den ansatte vil motta dagpenger allerede fra første dag etter betalingsplikten i arbeidsgiverperioden har utgått. Kravet til arbeidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte er redusert fra 50% til 40%. 

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger har i forbindelse med korona blitt senket til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.

Det er viktig å merke seg at «frykt for smitte» ikke anses som grunnlag for permittering , og er derfor ikke saklig grunn for permittering alene. Vurderer du å permittere ansatte, ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Value for bistand rundt dette. 

|Les også: Ofte stilte spørsmål om permitteringer og omsorgsdager

Sykepenger
En ansatt som har rett til sykepenger vil ha rett til dette fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver skal på sin side betale arbeidsgiverperioden som i forbindelse med korona epidemien er de 3 første kalenderdagene, for sykdomstilfeller tilknyttet korona. Fra den 4. sykefraværsdag tar NAV over, og utbetaler sykepenger i henhold til Folketrygdloven. Nivået på sykepenger er uendret fra tidligere. For alle andre situasjoner hvor den ansatte er syk og fraværende gjelder reglene om at det skal være en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager, som tidligere. Reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende. 

En ansatt som ikke har rett til sykepenger, og hvor arbeidsgiver har pålagt ansatt hjemmekarantene, vil ha rett til lønn fra arbeidsgiver. Her er det viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å ta ut feriedager dersom arbeidsgiver er den som pålegger hjemmekarantene. 

En ansatt som selv velger å holde seg hjemme av frykt for smitte, med en arbeidsgiver som ikke kan tilrettelegge for hjemmekontorløsning, vil selv måtte dekke denne perioden. Arbeidstaker kan søke om å ta ut ferie eller søke om permisjon for denne perioden. Merk: ulønnet permisjon kan gi konsekvenser for den ansattes sykepengerettigheter dersom selvpålagt karantene varer over lenger tid.

NAV har vanligvis et krav om legeerklæring for å akseptere sykemelding. Når NAV nå betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, må de fravike kravet om legeerklæring og godta egenmelding for å akseptere sykemelding. Det betyr at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager, og være trygg på at NAV vil refundere sykepengene uten krav om legeerklæring. Arbeidsgivere oppfordres derfor til å akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden når arbeidstakere som er syke/i karantene ikke har behov for legehjelp.

Stengte skoler og barnehager
Alle skoler og barnehager er stengt. Det er avklart at foreldre som må være hjemme for å passe egne barn (arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende) vil ha rett til å bruke omsorgspenger ved stenging av barnehage eller skole. Se også informasjonsside fra regjeringen.no

I forbindelse med Korona epidemien er antallet omsorgsdager endret: 

  • Har man ett eller to barn som er 12 år eller yngre får man 20 omsorgsdager hver 
  • Har man tre barn eller flere som er 12 år eller yngre får man 30 omsorgsdager hver 
  • Enslige forsørger og foreldre til kronisk syke har et utvidet ansatt dager med omsorgspenger. 
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende ansatt dager som ansatte, minus en venteperiode på 3 dager.
  • Foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner kan overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre.
Arbeidsgiver skal, i forbindelse med Korona epidemien, dekke de første 3 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 3 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene. 
 

Karantene
Dersom lege ut fra en faglig vurdering anser det sannsynlig at den ansatte er eller kan være smittet av korona-viruset, vil den ansatte normalt ha rett til sykepenger. Legen skal dokumentere sin vurdering ved å sykemelde den ansatte. NAV har i rundskriv 27. februar åpnet for at man også kan sykemeldes per telefon, noe som innebærer at risikoen for at en er smittet anses som tilstrekkelig grunnlag for sykmelding.

Dersom arbeidsgiver ut fra egen vurdering anser risikoen for smitte så høy at de ber ansatte om å holde seg hjemme, eller innfører 14 dagers hjemmekontor etter utenlandsreiser, anses dette som innenfor arbeidsgivers styringsrett. Pålegges ansatte karantene av arbeidsgiver, uten at det foreligger en faglig vurdering av lege eller kommunelege for dette, må arbeidsgiver dekke lønn i denne perioden. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra eller ikke.

Dersom arbeidstaker ut fra en egen vurdering holder seg hjemme på grunn av frykt for smitte på arbeidsplassen, vil dette som utgangspunkt innebære at den ansatte må søke om fri (ferie/permisjon) eller bli enig med arbeidsgiver om hjemmekontor.  

Ferie
Blir dine ansatte syk før eller i ferien, vil rett til utsatt ferie kunne inntre. Ansatt må uansett fremlegge sykemelding eller legeerklæring (utenlandsopphold). Dersom en ansatt blir syk før ferien skal vedkommende fremme krav om utsettelse av ferie senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet. Dersom den ansatte blir syk i ferien, må vedkommende fremme krav om utsettelse uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det er de sykefraværsdagene den ansatte kan dokumentere å ha vært syk som vedkommende kan kreve utsatt. 

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper