<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Kompensasjonsordningen 2.0

Skrevet av Martin Vikesland 11.01.21 11:06

Kompensasjonsordningen 2.0, eller midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, åpner for søknader fra 18.01.21. Ordningen har mange fellestrekk med ordningen som gjaldt for mars - august, men også noen ulikheter.

Endringer fra forrige ordning:

 • Du må søke for 2 måneder om gangen.
 • Du må ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor før du søker.
 • Du kan få dekket noen av kostnadene til bekreftelse fra regnskapsfører/revisor.

Når kan jeg søke?
Ordningen tar i mot søknader fra 18.01.21. Man må søke om tilskudd for to og to måneder av gangen.

Tilskuddsperiode Når kan du søke?
September - oktober 2020 18.1.2021 - 15.6.2021
November - desember 2020 18.1.2021 - 15.6.2021
Januar - februar 2021 15.3.2021 - 15.6.2021


Last ned gratis kalkulator for å beregne hvor mye tilskudd din bedrift kan motta!

Omsetningsfall

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med sammenligningsperioden. Omsetningsfallet skal hovedsakelig skyldes koronapandemien. 

Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, skal bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder for foretak som er registrert mer enn ett år tidligere enn den perioden det søkes om tilskudd for, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende periode året før.

Tilskuddsperiode Sammenligningsperiode Sammenligningsperiode når omsetning mangler
September - oktober 2020 September - oktober 2019 Januar - februar 2020
November - desember 2020 November - desember 2019 Januar - februar 2020
Januar - februar 2021 Januar-februar 2020 IA

Eksempel #1 omsetningsfall:

Faktisk omsetning i sept/okt 2020 var 50 000 kr. Selskapet hadde en omsetning for sept/okt 2019 på 120 000 kr. Omsetningsfallet blir da 1 - (50 000/120 000) = 58 %


Eksempel #2 omsetningsfall:

Faktisk omsetning i sept/okt 2020 var 50 000. Selskapet ble etablert i november 2019, og må da benytte jan/feb 2020 som sammenligningsperiode.

I jan/feb 2020 hadde selskapet en omsetning på 80 000 kr. Omsetningsfallet blir da 1 - (50 000/80 000) = 38 %


Hvilken periode vil ordningen gjelde for?

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for september 2020 - februar 2021.

Hvor mye støtte kan min bedrift få?

Tilskuddet beregnes ut i fra følgende formel. Det kan være forhold som gjør at tilskuddet blir redusert. Se detaljer lenger nede i artikkelen.

Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader) x (justeringsfaktor)  = Tilskudd

Tilskuddsperiode Justeringsfaktor
September - oktober 2020 0,70
November - desember 2020 0,85
Januar - februar 2021 0,85

Eksempel:

En bedrift har fått redusert omsetningen sin med 35 % i sept/oktober. Selskapet har 100 000 i faste kostnader. Tilskuddet blir da: 35 % (omsetningsfall) x 100 000 kr (faste kostnader) x 0,7 (justeringsfaktor) =  24 400 kr.


Value vil kunne bistå med å finne riktige tall og beregne hvor mye kontantstøtte ditt selskap kan motta.

Prøv vår kalkulator for beregning av tilskuddet!

Begrensninger i tilskuddets størrelse

Tilskuddet kan begrenses av følgende faktorer:

 • Minstegrensen for å få utbetalt tilskudd er 5 000 kroner.
 • Underskudd i 2019.
 • Omsetningsfallet i kroner.
 • Erstatninger fra forsikringsordninger som dekker samme skade
 • Avkorting ved tilskudd over 60 millioner.
 • Ingen tilskudd blir utbetalt utover 160 millioner (pr. konsern).

Hva regnes som faste uunngåelige kostnader?

De samme faste uunngåelige kostnadene som inngikk i den første tilskuddsordningen inngår også i denne ordningen. 

Forskriften som spesifiserer disse kostnadene her. Oppsummert gjelder det følgende:

 • Lokaler (næringslokaler)
 • Leasingleie av bil.
 • Lys og varme.
 • Offentlige avgifter til vann, avløp og renovasjon.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler.
 • Regnskap og revisjonshonorarer.
 • Elektronisk kommunikasjon (telefon, bredbånd mv.)
 • Forsikring og avgift på transportmidler.
 • Fradragsberettigede kontingenter
 • Forsikringspremie
 • Rentekostnader på gjeld til bank fratrukket renteinntekter.
 • Særskilte kostnader for stell av dyr.

Kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv., regnes ikke som faste og uunngåelige. Eksempelvis om en del av forsikringen er knyttet til antall kjørte kilometer.

Endringer i de faste kostnadene

Kostnader som følge av avtale, som er inngått eller økt utover normal prisjustering etter 1. september 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige. Unntatt fra vilkåret i første punktum er kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon.

Periodisering

Riktig periodisering av både inntekter og kostnader, vil være avgjørende for å kunne beregne støtten korrekt. Value kan bidra med å kalkulere korrekt beløp.

Hvordan kan vi søke?

Søknader om tilskudd sendes inn gjennom portalen på kompensasjonsordning.no.

Hvem kan sende inn søknaden på vegne av selskapet?

Personer i virksomheten registrert med nøkkelrolle i Enhetsregisteret kan signere og sende inn søknad. Dette inkluderer bl.a.

 • Styreleder
 • Innehaver
 • Daglig leder

Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at tallene er korrekt

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Brønnøysundregistrene har laget en oversikt over hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres. Disse finner man her.  Bekreftelsen gis ved at regnskapsfører eller revisor signerer søknaden i Altinn, tilsvarende som ved signering av næringsoppgaven.

Vilkår for kunne å motta tilskudd

I tillegg til vilkårene om omsetningsfall er følgende vilkår nevnt i forskriften.

 • Foretaket må kunne dokumentere sin eierstruktur.
 • Foretaket må ha ansatte.
 • Skatter og avgifter som forfalt før 29.02.20 må være betalt.
 • Skattemelding og årsregnskap for 2019 må være levert (for selskaper som har plikt til å
  levere dette).
 • Personer med ledende roller i foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene.
 • Selskapet må drive lovlig aktivitet.
 • Selskapet må drive næringsvirksomhet som omfattes av ordningen.

Offentliggjøring av mottakere for støtte

Tilskuddsmyndighetene skal gjøre opplysninger om tilskudd tilgjengelig på Internett til alminnelig ettersyn. Dette gjelder blant annet opplysninger om saksnummer, tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer, fylke, kommune, næringskode, tildelingsdato, samlede uunngåelige faste kostnader for perioden, faktisk omsetning for perioden, omsetning for sammenligningsperioden, utbetalt beløp og justeringsfaktor. Opplysning om navn og organisasjonsnummer til den som har bekreftet søknaden kan også offentliggjøres.

Gebyr ved uriktige opplysninger

Overtredelsesgebyr ilegges tilskuddsmottaker som forsettlig eller grovt uaktsomt gir tilskuddsmyndigheten uriktig eller ufullstendig opplysning, eller unnlater å gi pliktig opplysning når det kan føre til uberettigede økonomiske fordeler. Overtredelsesgebyr beregnes, avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad, med 30 eller 60 prosent av tilskuddet som tilskuddsmottakeren uberettiget har mottatt.

Martin Vikesland

Skrevet av Martin Vikesland

Martin er konsernleder og rådgiver i Value. Han er siviløkonom med en MSc i strategi. Martin har erfaring som leder av digitalbyrået Netlife Design gjennom 12 år og har jobbet i BCG, Forskningsrådet og ved Handelshøyskolen BI. I Value rådgir han innenfor strategi , forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og innenfor tema relatert til drift av konsulentselskaper