<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Ferieloven og ferieavvikling

Skrevet av Andrea Misje Renså 27.05.20 14:15

Sommeren nærmer seg og i den forbindelse kan det dukke opp spørsmål knyttet til  ferieavvikling og feriepengeutbetaling. I år vil ferieavviklingen for mange kanskje bli annerledes ettersom flere ansatte er permittert. Les mer om ferieloven, ferieavvikling, sykdom i ferien og permittering her! 

Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett til 25 dager ferie. En uke regnes som 6 arbeidsdager, og 25 feriedager tilsvarer da 4 uker og 1 dag. Mange arbeidstakere har en tariffestet avtale om en femte ferieuke. Denne ekstra ferien gir vanligvis også en forhøyelse i feriepengesatsen fra 10,2 til 12 prosent.  Feriepengene skal utbetales i stedet for lønn når den ansatte tar ut ferie. Det har likevel blitt vanlig praksis at feriepengene utbetales i juni i stedet for lønn, og at den ansatte dermed ikke trekkes i lønn i ferien.

Feriepengene skal dekke bortfall av lønn under ferie. Dersom du ikke har full opptjening av feriepenger i fjoråret kan du beregne hvor mange feriedager feriepengene dekker. I de tilfeller hvor en ansatt ikke har full opptjening av feriepenger kan den ansatte motsette seg å ta ut full ferie i påfølgende år, da feriepengene ikke vil dekke bortfall av lønn. Dette kan være aktuelt for de som har vært studenter og starter å jobbe midt i året, eller ansatte som har vært ute i permisjon. Ansatte som starter midt i året, men som har opptjent feriepenger hos annen arbeidsgiver har ikke anledning til å motsette seg full ferie. 

Ansatte har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, 1.6 til og med 30.9, men kan velge å utsette ferien til en annen tid på året. Dette avtales direkte med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. 

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. De bestemmer selv når de tar denne ferieuken, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien. 

|Les også: Hvordan skape en engasjert og lønnsom bedriftskultur?

Sykdom i ferien 

Hvis du blir sykemeldt i ferien er det en forutsetning at du har vært helt, altså 100 prosent, sykemeldt for å ha rett til ny ferie. Da kan du kreve feriedagene utsatt allerede fra og med første dag du ble syk, inkludert lørdag. 

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas.

Feriepenger og permittering

Vi har ingen bestemmelser i ferieloven som regulerer eventuell ferieavvikling når en arbeidstaker er permittert. Dette innebærer at lovens vanlige regler om ferie gjelder under permittering. Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og allerede fastsatt ferie skal avvikles også i perioden hvor arbeidstaker er permittert. Her må vi imidlertid huske på at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstaker å avvikle all ferien i sammenheng dersom man er permittert før hovedferieperioden starter. Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf ferieloven § 7 nr 1 . Løper imidlertid permitteringen i hovedferieperioden, kan arbeidstaker pålegges å avvikle all ferie under permitteringsperioden.

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie når vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf ferieloven § 11 nr 1 .
Den permitterte arbeidstaker må selv melde fra til NAV dersom man skal avvikle ferie. For når arbeidstakeren avvikler ferie, så har vedkommende ikke krav på dagpenger fra NAV.

|Les også: En kjapp innføring i medarbeiderundersøkelser

Alternative måter å utbetale feriepenger ved permittering

 1. Arbeidsgiver kan vente med å utbetale feriepengene til ferien faktisk avvikles
  • Feriepengene utbetales da for feriedagene i stedet for lønn den måneden ferien avvikles.
  • Dersom arbeidstaker har avviklet noen feriedager med lønn før vedkommende ble permittert, må arbeidsgiver passe på at det også blir trukket for disse dagene – dette trekket må kunne gjøres i feriepengene.
  • Dersom utbetaling i juni er fastsatt i tariffavtale, må det avklares om tariffavtalen gir anledning til å endre utbetalingstidspunkt.
 2. Arbeidsgiver kan bli enige med arbeidstaker om at alle feriepengene skal utbetales i juni og at trekk for feriedagene skal gjøres i feriepengene.
  • Arbeidstaker får her mindre utbetalt i juni, men får beholde vanlig månedslønn når ferien avvikles.
 3. Dersom arbeidstaker skal avvikle hoveddelen (3 eller 4 uker) av ferien i sommer (juni/juli/august) kan feriepengene utbetales i juni – slik at det bare gjøres lønnstrekk for de feriedagene som arbeidstaker eventuelt har avviklet med lønn før juni
  • Feriepengene for den ferien som avvikles i sommer utbetales da i forkant av faktisk ferieavvikling – i samsvar med ferielovens hovedregel
  • «Trekket» for den ferien som avvikles i sommer tas da ved at det ikke utbetales lønn på disse feriedagene når de avvikles
  • Dersom arbeidstaker har noen feriedager til gode som skal tas ut senere på høsten skal det ikke utbetales lønn for disse feriedagene – dette gjelder selv om feriedagene skal avvikles etter at arbeidstaker er tilbake på jobb (feriepengene er utbetalt og det er ikke tatt noe lønnstrekk for disse dagene). Dette alternativet sikrer altså ikke en kompensasjon til arbeidstaker i tilknytning til at disse feriedagene avvikles.
   Alternativt: arbeidsgiver kan vente med å utbetale feriepenger for den delen av ferien som ikke skal avvikles i sommer, eller avtale med arbeidstaker at disse feriedagene trekkes i feriepengene, slik at de kan avvikles med lønn senere.

Alternative måter å utbetale feriepenger ved delvis permittering

På samme måte som ved hel permittering kan alternative utbetalingsmåter være:

 • Vente med å utbetale feriepenger til ferien faktisk avvikles
 • Bli enig med arbeidstaker om utbetaling og trekk i juni ut fra opprinnelig stillingsprosent
 • Utbetale feriepengene i juni og uten å gjøre lønnstrekk for andre feriedager enn de som er avviklet med hel eller delvis lønn tidligere – resten av feriedagene trekkes da ved at det ikke utbetales lønn når ferien avvikles

 

Andrea Misje Renså

Skrevet av Andrea Misje Renså

Andrea er HR-konsulent og styresekretær i Value Group. Hun holder til i Bergen. Andrea har en bachelor i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, med fordypning i arbeidsrett, rekruttering og personalledelse. Hun er ansvarlig for organiseringen av rekruttering og bistår alle våre kontorer med dette.