<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Betalingsutsettelse for offentlige avgifter

Skrevet av Bård Hansen 01.03.21 12:05

Du kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav hvis du opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner.

Ordningen gjelder til 30.06.21, men er foreslått forlenget til 31.10.21. Nedbetalingstiden på utsatte krav er foreslått utvidet fra 6 til 12 måneder.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at selskapet av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men selskapet må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.

Følgende krav er det mulig å søke utsettelse på:

 • Skatt
 • Arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Toll
 • Særavgifter
 • Andre krav (renter, omkostninger, gebyrer, tilleggsskatt og tilleggsavgift)
 • Krav fra Statens innkrevningssentral (eget søknadsskjema)

Det er ikke mulig å få utsatt frist for betaling av forskuddstrekk og skattetrekk.

Det blir ikke mulig å søke om utsettelse på mva som forfaller etter 12.04.21. Rasjonale bak dette er at selskaper som er rammet av redusert omsetning også vil få betydelig redusert mva. Mva med forfall etter 12. april kan fortsatt gis utsettelse, men da etter de ordinære reglene om utsettelse, hvor hensyn som følge av koronapandemien kan tillegges vekt. 

Det er et vilkår ved innvilget betalingsutsettelse at oppgaveplikten og plikten til å innrapportere og betale forskuddstrekk/skattetrekk overholdes i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen bortfaller dersom disse leverings- og betalingspliktene ikke overholdes.

Ved innsendelse av søknaden må selskaper bekrefte at:

 • behovet for betalingsutsettelse skyldes Covid-19 utbruddet.
 • selskapet har ikke ubetalte skatte og avgiftskrav med opprinnelig forfall før 29.02.20.
 • alle pliktige meldinger og oppgaver er levert. Dette inkluderer a-meldinger, skattemeldinger for merverdiavgift og evt. særavgifter.
 • forskuddstrekk og skattetrekk er betalt.

I retningslinjene til Skatteetaten står det oppført at, så fremt vilkårene over er oppfylt, skal det mye til at søknaden om betalingsutsettelse blir avslått. “Forskriftsbestemmelsen er utformet som en kan-regel, slik at søknader i særlige tilfeller vil kunne avslås selv om vilkårene ovenfor er oppfylt. Terskelen for avslag på dette grunnlag vil imidlertid ligge svært høyt.

Les også: Automatisk purring gir bedre likviditet →  

Betaling av de utsatte kravene gjøres gjennom en nedbetalingsordning hvor nedbetalingen skal gjøres i 6 like avdrag. Første avdrag er 30.07.21. Betales ikke avdragene til rett tid, vil ordningen bortfalle og ordinær innkreving bli iverksatt. Det er derfor svært viktig at avdragene blir betalt til riktig tid. Avdragsordningen er et tilbud til dem som har utfordringer med å betale kravet. Om man har muligheter til å betale tidligere så kan man det.

Frem til 31.12.20 løp det forsinkelsesrente på 6 % på det utsatte kravene. Fra og med 01.01.21 vil ordinær forsinkelsesrente bli benyttet. For øyeblikket er denne på 8 %. Årsaken til den høye renten er at skyldner ikke skal prioritere å betale andre krav før skatte- og avgiftskravene.

Les også: Slik løser du oppgavene i økonomiavdelingen uten å ansette →

 

Bård Hansen

Skrevet av Bård Hansen

Bård er daglig leder og rådgiver i Value Oslo. Han har erfaring som controller og regnskapskonsulent, og har gjennom egen kundeportefølje opparbeidet en god kompetanse på ligningspapirer, årsoppgjør, kvalitetssikring av regnskap og rapportering.